Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9977
Title: Phân tích nguồn sinh kế nông hộ người Khmer tại làng nghề dệt chiếu Cà Hom – Bến Bạ, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Authors: Vũ, Thùy Dương
Thạch, Thị Mỹ Duyên
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn sinh kế của nông hộ người Khmer làm nghề dệt chiếu tại làng nghề truyền thống Cà Hom – Bến Bạ, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp giúp nông hộ sử dụng tốt hơn các nguồn lực sinh kế sẵn có làm tăng khả năng tiếp cận với cơ hội việc làm, góp phần nâng cao thu nhâp cho người dân và giảm nghèo nơi đây.
Description: 49 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9977
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
843.32 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.