Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9979
Nhan đề: Chiến lược ứng phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ nuôi thủy sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Trần, Mỹ Phương
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của các chiến lược ứng phó rủi ro đến thu nhập của hộ nông dân nuôi thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng ứng phó rủi ro góp phần làm ổn định thu nhập cho nông hộ nuôi thủy sản ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Mô tả: 57 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9979
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.