Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9987
Title: Phân tích ảnh hưởng giá trị thương hiệu đến ý định tiếp tục sử dụng điện thoại thông minh của khách hàng tại siêu thị điện thoại Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Dương, Thị Cẩm Linh
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến ý định tiếp tục sử dụng điện thoại thông minh của khách hàng tại các siêu thị điện thoại thành phố Cần Thơ. Từ đó bài nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ý định tiếp tục sử dụng của khách hàng.
Description: 97 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9987
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.