Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9994
Title: Phân tích quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại công ty TNHH kế toán – kiểm toán Phương Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thúy An
Phạm, Thị Thanh Nhung
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Kế toán – Kiểm toán Phương Nam – Chi nhánh Cần Thơ, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Kế toán – Kiểm toán Phương Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
Description: 159 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9994
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.