Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9995
Nhan đề: Đánh giá quy trình kiểm toán tài sản nợ trong kiểm toán báo cáo tài chính quỹ tín dụng nhân dân tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Hồng Thoa
Phạm, Hữu Thắng
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá quy trình kiểm toán tài sản nợ Quỹ Tín Dụng Nhân Dân tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ nhằm nhận thấy được những vấn đề còn tồn tại trong quy trình từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm toán về khoản mục tài sản nợ.
Mô tả: 99 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9995
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.