Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

Bài tạp chí quốc tế của cán bộ trường ĐHCT

Bao gồm các bài viết của cán bộ giảng viên trường ĐHCT đăng trên tạp chí quốc tế.

Logo

Khóa luận đại học

Bao gồm các khóa luận, đồ án tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Cần Thơ

Logo

Tài liệu hội nghị hội thảo

Bao gồm các bài viết trong các hội nghị, hội thảo do trường ĐH Cần Thơ tổ chức.

Logo

Tạp chí Khoa học

Bao gồm các bài viết trong tap chí được xuất bản tại Việt Nam.