Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

Bài tạp chí quốc tế của cán bộ trường ĐHCT

Bao gồm các bài viết của cán bộ giảng viên trường ĐHCT đăng trên tạp chí quốc tế.

Logo

Dữ liệu nghiên cứu

Nội dung bộ sưu tập bao gồm các dữ liệu nghiên cứu từ các đề tài nghiên cứu, luận văn...

Logo

Khóa luận đại học

Bao gồm các khóa luận, đồ án tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Cần Thơ

Logo

Tài liệu hội nghị hội thảo

Bao gồm các bài viết trong các hội nghị, hội thảo do trường ĐH Cần Thơ tổ chức.

Logo

Tạp chí Khoa học

Bao gồm các bài viết trong tap chí được xuất bản tại Việt Nam.

Logo

Tạp chí lưu trữ nội bộ

Bao gồm tất cả tạp chí có tại Trung tâm Học liệu được chuyển dạng để lưu trữ.