Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/100
Title: So sánh thuật toán tiệm cận gần đúng và thuật toán bậc nhất trong tối ưu hóa biên dạng kết cấu =
Other Titles: Comparison of subproblem approximation algorithm and fist order algorithm to structural shape optimization
Authors: Vũ, Tuấn Đạt
Keywords: Tối ưu hóa biên dạng
Thuật toán tiệm cận gần đúng
Thuật toán bậc nhất
Phương pháp phần tử hữu hạn
Phần mềm ANSYS
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 9 .- Tr.38-44
Abstract: Mục đích của bài báo này là giới thiệu một số phương pháp tối ưu hóa biên dạng kết cấu. Việc tối ưu hóa biên dạng kết cấu được thực hiện bằng phần mềm ANSYS trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn với việc sử dụng thuật toán tiệm cận gần đúng (SAA) và thuật toán bậc nhất (FOA),có hàm mục tiêu là thể tích kết cấu nhỏ nhất. Kết quả tối ưu được sử dụng để so sánh, đánh giá khả năng thực hiện của hai thuật toán trên.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/100
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
419.98 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.