Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10010
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại CIC
Authors: Nguyễn, Thanh Nguyệt
Đào, Yến Nhi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại DN. Phân tích tình hình quản lý các khoản phải thu. Nhận xét về công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Đề ra giải pháp về công tác kế toán và giải pháp quản lý tốt các khoản phải thu.
Description: 127 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10010
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.