Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10020
Nhan đề: Nghiên cứu cách ứng phó rủi ro từ biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ ở vùng sinh thái Tây Sông Hậu
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Lê, Huỳnh Anh Thư
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng rủi ro và ứng phó rủi ro của nông hộ ở vùng sinh thái Tây sông Hậu. Phân tích tác động chiến lược ứng phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ ở vùng sinh thái Tây sông Hậu. Phân tích sự khác biệt về thu nhập trong sản xuất nông nghiệp giữa hộ lựa chọn ứng phó rủi ro và hộ lựa chọn không ứng phó rủi ro. Đề xuất kiến nghị để nâng cao khả năng ứng phó rủi ro trong sản xuất nông nghiệp từ đó nâng cao thu nhập của nông hộ.
Mô tả: 53 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10020
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
851.58 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.