Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10055
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn Độc Lập (IAC)
Authors: Đặng, Thị Ánh Dương
Trần, Chung Huỳnh Lan
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ và chi phí khâu hao tại Công ty TNHH kiểm toán Tư vấn Độc Lập đang áp dụng thực tế tại công ty khách hàng; từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ và chi phí khấu hao.
Description: 86 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10055
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
690.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.