Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10088
Title: Khảo sát phương pháp xác đinh Carbendazim trong mật ong bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ LC/MS/MS
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhân
Phan, Châu Huy
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát phương pháp xác định Carbendazim trong mật ong bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ LC/MS/MS” đã được thực hiện và tối ưu thành công dựa trên quy trình của EN15662. Mẫu được chiết bằng ACN 0,1%FA và được làm sạch theo phương pháp QueChERS. Luận văn đã tối ưu được lượng nước và PSA thêm vào trong quá trình xử lý mẫu, kết quả cho thấy dùng 10 mL nước cho hiệu suất chiết mẫu cao nhất và 100 mg PSA là lượng làm sạch phù hợp. Đường chuẩn có độ tuyến tính cao, hệ số tương quan tuyến tính đạt yêu cầu 0,99 ≤ R2 = 0,9998 ≤ 1, CV% < 21%. Độ thu hồi đều nằm trong khoảng 60 -115% đạt tiêu chuẩn của AOAC.
Description: 43tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10088
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.