Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10126
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần xây dựng thương mại A & T
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Lê, Thị Quyền
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại A&T, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại đơn vị.
Description: 154 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10126
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.05 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.