Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10154
Title: Ảnh hưởng nhân sinh quan của Triết học phật giáo đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay
Authors: Lê, Ngọc Triết
Trần, Thị Huỳnh Như
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nhân sinh quan Phật Giáo ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam, luôn chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, khơi dậy và phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, cảm hóa và hướng con người đến niềm tin chân chính thông qua nội dung nhân sinh quan triết học Phật giáo như: tư tưởng luân hồi, nhân quả, nghiệp báo, tứ diệu đế,.. Song, do quá trình hội nhập và phát triển đất nước con người đang đứng trước nguy cơ suy thoái về mặt đạo đức, vì thế việc giáo dục đạo đức, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho giới trẻ mà cụ thể hơn là sinh viên, vô cùng cấp thiết và quan trọng. Để thực hiện được mục tiêu, phát huy giá trị tích cực của nhân sinh quan triết học Phật giáo trong việc giáo đục đạo đức cho sinh viên hiện nay. Tác giả làm rõ cơ sở lý luận nhân sinh quan triết học Phật Giáo, thực trạng việc ảnh hưởng nhân sinh quan triết học Phật Giáo. Đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy giá trị tích cực trong việc ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo đối với việc giáo dục cho sinh viên hiện nay.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10154
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.