Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10219
Title: Nghiên cứu hoạt động sản xuất và tiêu thụ lúa của nông hộ tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
Authors: Đỗ, Văn Hoàng
Võ, Chí Thức
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Nghiên cứu hoạt động sản xuất và tiêu thụ lúa của nông hộ tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang’’ được thực hiện để nghiên cứu tình hình sản xuất lúa của nông hộ ở địa phương, hoạt động sản xuất và tiêu thụ lúa của người dân, cũng như vai trò quan trọng của người môi giới ở địa phương đối với nông dân. Các chỉ tiêu về chi phí, lợi nhuận, doanh thu, những lợi ích từ người môi giới, hoạt động hỗ trợ cũng như vai trò của người môi giới, từ đó xem lợi ích khi có người môi giới như thế nào để khuyến khích nông hộ sản xuất và tiêu thụ lúa thông qua “CÒ”. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện với 48 mẫu phỏng vấn của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu ở tỉnh Hậu Giang, cụ thể ở 2 ấp là ấp 7 và ấp 8 của xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; được sử dụng phương pháp thống kê mô tả để tìm ra lợi nhuận và từ đó so sánh người làm “CÒ” lúa và người không làm “CÒ” lúa. Kết quả phân tích cho thấy, lợi nhuận trung bình của nông hộ chuyên sản xuất lúa là 4.123.935 nghìn đồng/1000m2/năm và lợi nhuận trung bình của nông hộ sản xuất lúa kết hợp với làm người môi giới là 12.236.980 nghìn đồng/1000m2/năm (có cả chi phí lao động gia đình). Kết quả phân tích đến hiệu quả hiệu sản xuất của nông hộ và thu nhập của người môi giới gồm: là chi phí phân, chi phí lao động thuê, năng suất, giá bán,… Qua đề tài được nghiên cứu, từ những hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của nông hộ cũng như thu nhập của người môi giới, thì đã tìm ra các khoảng chi phí và lợi nhuận, chi phí hoạt động tiêu thụ, những khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm của nông hộ. Dựa trên kết quả nghiên cứu và phân tích 48 mẫu trên địa bàn nghiên cứu gồm 43 nông hộ là nông dân chuyên sản xuất lúa và 5 nông hộ vừa sản xuất lúa và là người môi giới cho thấy, năng suất và lợi nhuận của 5 hộ vừa sản xuất và làm người môi giới cao hơn so với 43 hộ chỉ chuyên sản xuất lúa.
Description: 57tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10219
ISSN: B1510630
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.