Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10335
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại doanh nghiệp tư nhân Minh Dũng
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Phan, Ngọc Tuyền
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại DNTN Minh Dũng. Từ đó đề xuất các ý kiến để hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại doanh nghiệp.
Mô tả: 105 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10335
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.