Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10517
Title: Đánh giá phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Sao Việt chi nhánh Cần Thơ
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Nguyễn, Thị Thảo
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, góp phần nâng cao chất lượng bằng chứng kiểm toán tại đơn vị.
Description: 76 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10517
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.