Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10586
Title: Một phương pháp tính toán các thông số khí thuốc trong lòng nòng súng pháo ở thời kì tác dụng sau cùng
Authors: Nguyễn, Đức Tiến
Nguyễn, Ngọc Du
Trần, Văn Doanh
Nguyễn, Thị Lan
Keywords: Thông số khí thuốc
Thời kì tác dụng sau cùng
Xung lực lùi
Dòng chuyển động một chiều
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.80-86
Abstract: Bài báo đã xây dựng phương pháp xác định các thông số khí thuốc trong lòng nòng súng pháo ở thời kì tác dụng sau cùng của khí thuốc, theo quan điểm khí thuốc là dòng chuyển động một chiều không dừng. So sánh kết quả tính toán xung lực của khí thuốc tác dụng lên đáy nòng súng, pháo của phương pháp này với phương pháp trước đây sử dụng vả công thức bản thực nghiệm cho thấy, kết quả phù hợp. Kết quả nghiên cứu phục vụ cho việc tính toán xung lực lùi tác dụng lên súng và máy tự động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10586
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.