Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10722
Title: Nhân chồi thông qua nuôi cấy đốt thân hình thành trong tối: Một phương pháp mới trong nhân giống cây Lan Kim Hài (Paphiopedilum Villosum)
Authors: Nguyễn, Phúc Huy
Đặng, Thị Tình
Vũ, Quốc Luận
Hoàng, Thanh Tùng
Vũ, Thị Hiền
Dương, Tấn Nhựt
Keywords: Nhân giống in vitro
Nuôi cấy đốt thân
Paphiopedilum villosum
Sự kéo dài chồi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 16(3) .- Tr.491-499
Abstract: Lan Kim Hài (Paphiopedilum villosum) là một loài lan đẹp, có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, loài lan này khó nhân giống vô tính. Cho tới nay, có rất ít công bố về nhân giống vô tính thành công trên đối tượng này. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của chất điều hóa sinh trưởng lên sự tái sinh chồi từ nuôi cấy đốt thân của chồi Lan Kim Hài in vitro kéo dài trong tối được nghiên cứu. Chồi non Lan Kim Hài in vitro (1,5 cm) được nuôi cấy dưới điều kiện tối hoàn toàn trong 3 tháng nhằm kéo dài chồi và tạo thành các đốt riêng biệt. Các đốt riêng biệt được cấy trên môi trường SH và bổ sung riêng lẻ BA, KIN hoặc TDZ để khảo sát khả năng tái sinh chồi. Hiệu quả nhân chồi cũng được ghi nhận trong nghiên cứu này. Kết quả kéo dài đốt thân trong điều kiện tối có chiều cao tốt nhất (5,25 cm) và số đốt nhiều nhất (3,00 đốt/chồi). Các mẫu đốt thân được cấy trên môi trường SH có bổ sung 30 g/L sucrose, 8 g/L agar, 1 g/L than hoạt tính và kết hợp riêng lẻ với các nồng độ khác nhau của BA, KIN và TDZ. Sau 3 tháng nuôi cấy, kết quả cho thấy tỷ lệ tái sinh chồi từ đốt thân tốt nhất (85%) và hệ số nhân chồi cao nhất (6,6 chồi/đốt thân) khi mẫu đốt thân được cấy trên môi trường SN bổ sung 0,5 mg/L TDZ, 30 g/L sucrose, 8 g/L agar và 1 g/L than hoạt tính. Những chồi thu từ thí nghiệm trên được cấy sang môi trường ra rễ MS bổ sung 0,3 mg/L NAA cho sự tái sinh rễ cao nhất (6,6 rễ/chồi) sau 1 tháng và tỷ lệ sống sót cao (100%) sau 3 tháng chuyển ra ngoài vườn ươm khi trồng trên giá thể dớn Đài Loan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10722
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.