Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10767
Title: Thể chế liên kết vùng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Bùi, Quang Tuấn
Hà, Huy Ngọc
Keywords: Biến đổi khí hậu
Đồng bằng sông Cửu Long
Thể chế liên kết vùng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 145 .- Tr.50-53
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu nhất Đông Nam Á và có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Nhưng hiện nay, vùng đang đối mặt với nhiều thách thức từ sự phát triển thiếu bền vững, thiếu liên kết giữa các địa phương, vấn đề an ninh phi truyền thống và sức ép của hội nhập quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10767
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.