Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10776
Title: Cảm nhận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự gắn kết của nhân viên : Nghiên cứu tại các doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Ninh
Authors: Trần, Thị Hiền
Bùi, Thanh Huyền
Huỳnh, Thanh Vân
Trịnh, Tuấn Anh
Keywords: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Gắn kết của nhân viên
Du lịch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 258 .- Tr.74-84
Abstract: Với mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của cảm nhận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với sự gắn kết của nhân viên trong ngành du lịch, nghiên cứu đã khảo sát 491 nhân viên làm việc tại 13 công ty du lịch trong năm 2018. Nội dung về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được phân chia thành 7 chủ đề cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 26000. Kết quả cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên thông qua việc doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội trong 5 nội dung về quản trị tổ chức, quyền con người, phát triển cộng đồng, môi trường và thực tiễn công bằng. Tuy nhiên, người lao động trong ngành du lịch vẫn chưa cảm nhận rõ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong 2 nội dung là tập quán lao động và bảo vệ người tiêu dùng. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp du lịch từ đó làm tăng sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10776
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.