Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10779
Title: Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Quách, Dương Tử
Huỳnh, Tú Phương
Keywords: Cấu trúc sở hữu
Ngân hàng
Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 257 .- Tr.40-47
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu bảng của 15 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2006-2015. Thông qua cách tiếp cận REM và FEM, cùng với kiểm định Hausman, nghiên cứu đã cho thấy yếu tố cổ đông lớn nhất thuộc nhóm biến sở hữu có tác động có ý nghĩa thống kê đến rủi ro tín dụng. Cụ thể, yếu tố này có tác động nghịch chiều làm giảm rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Ngoài ra, các yếu tố thuộc nhóm biến về ngân hàng như quy mô ngân hàng và đòn bẩy kinh doanh có tác động làm tăng rủi ro tín dụng và có ý nghĩa thống kê.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10779
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.