Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10786
Nhan đề: Phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Tác giả: Đoàn, Hồng Lê
Lê, Thị Hoàng Mỹ
Từ khoá: Khoa học và công nghệ
Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Đóng góp của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Phát triển kinh tế - xã hội
Quản lý
Sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 258 .- Tr.94-104
Tóm tắt: Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đóng vai trò to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, việc tiếp cận, nghiên cứu một cách có hệ thống về sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ là việc làm có ý nghĩa và cấp thiết, nhất là trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và giai đoạn phát triển tăng tốc của tỉnh Khánh Hòa hiện nay. Bài báo này trình bày những kết quả và hạn chế về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa, qua đó góp phần giúp lãnh đạo địa phương, các nhà nghiên cứu có được cái nhìn tổng quát về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ nói chung, thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ Khánh Hòa nói riêng. Đồng thời, nhóm tác giả đề xuất những giải pháp cụ thể để đáp ứng nhu cầu phát triển tăng tốc của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian đến.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10786
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Khoa học & Kinh tế Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.85 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.