Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10860
Title: Kết quả nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát việc thực hiện quy trình dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai
Authors: Phan, Trường Duân
Nguyễn, Khắc Hưng
Vũ, Ngọc Linh
Keywords: Hệ thống giám sát
Công nghệ web-based
Dự báo khí tượng thủy văn
Quy trình dự báo khí tượng thủy văn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 688 .- Tr.45-51
Abstract: Từ các bước trong quy trình dự báo khí tượng thủy văn, nghiên cứu này đã mô phỏng, tin học hóa 13 quy trình dự báo khí tượng thủy văn và xây dựng thành “Hệ thống giám sát việc thực hiện quy trình dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai”. Dựa trên công nghệ web-based, chương trình có thể trực tuyến giám sát việc thực hiện quy trình dự báo của dự báo viên. Bước đầu thử nghiệm cho thấy tính hiệu quả của ứng dụng đảm bảo công tác giám sát và đánh giá chất lượng dự báo theo quy định hiện hành.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10860
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.220.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.