Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10910
Title: Nghiên cứu tác động của các nhân tố tài chính đến mức chi trả cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán
Authors: Ngô, Thị Quyên
Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Nghiên cứu tác động
Các nhân tố tài chính
Mức chi trả cổ tức
Các công ty cổ phần niêm yết
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 534+535 .- Tr.62-64
Abstract: Quyết định chi trả cổ tức chịu tác động của nhiều nhân tố, đặc biệt là các nhân tố tài chính thuộc về nội tại công ty, do vậy nhà quản trị cần xem xét sự biến động của các nhân tố này để xác định mức chi trả cổ tức phù hợp cho từng giai đoạn và đạt được mục tiêu đề ra. Bài viết này tiến hành hệ thống hóa cơ sở lý luận về một số các nhân tố tài chính tác động đến mức chi trả cổ tức cho các cổ đông, từ đó đưa ra các gợi ý về hoạch định mức chi trả cổ tức tại các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10910
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.8.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.