Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10914
Title: Kinh nghiệm các địa phương trong nước cho tỉnh Nghệ An về thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch
Authors: Nguyễn, Văn Thành
Keywords: Kinh nghiệm
Các địa phương trong nước
Nghệ An
Thu hút đầu tư
Doanh nghiệp
Phát triển du lịch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 536 .- Tr.43-45
Abstract: Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Trong những năm qua, đặc biệt là từ sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ngành du lịch Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng. Do đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm của các địa phương sẽ giúp tỉnh Nghệ An đưa ra những giải pháp tốt để thực hiện một cách hiệu quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10914
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.