Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10916
Title: Nguồn nhân lực du lịch trước tác động của CMCN 4.0
Authors: Nguyễn, Văn Lưu
Lê, Chí Công
Keywords: Nguồn nhân lực du lịch
Tác động của CMCN 4.0
Nhân lực chất lượng cao
Định hướng
Giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.91-92
Abstract: Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa Xll nhấn mạnh: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của cuộc CMCN 4.0”. Chủ trương đúng đắn, nhạy bén, sáng tạo và tư duy đột phá này phải được thực hiện tốt trong sự nghiệp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển nguồn nhân lực du lịch, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tác động đa chiều, đan xen, chuyển hóa mau lẹ, tốc độ cao của cuộc CMCN 4.0 đòi hỏi phải có một định hướng, quan điểm phù hợp và hệ thống các giải pháp đồng bộ và khả thi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10916
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.