Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10949
Title: Phát triển thương mại điện tử trong kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Thương mại điện tử
Nông nghiệp
Việt Nam
Kinh doanh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 537 .- Tr.4-6
Abstract: Thương mại điện tử có vai trò ngày càng quan trọng trong kinh doanh nông nghiệp. Thươmg mại điện tử đã có tác động hữu hình về cách thức tiến hành kinh doanh cũng như cấu trúc thị trường nông nghiệp. Mục đích của bài báo này là đánh giá sự phát triển của thương mại điện tử trong kinh doanh nông nghiệp. Phân tích được thực hiện trên ví dụ ở Việt Nam, một đất nước phát triển mạnh về nông nghiệp. Bài báo cũng chỉ ra các ví dụ về lĩnh vực ứng dụng thương mại điện tử hiện tại trong kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam và các giải pháp phát triển thương mại điện tử trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10949
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.