Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10951
Title: Dự tính khí hậu năm tỉnh Duyên hải Bắc Bộ - ứng dụng thông tin khí hậu đối với sản xuất Nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2040
Authors: Hoàng, Thị Mai
Trịnh, Thùy Nguyên
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Nhiệt độ
Lượng mưa
Dự tính khí hậu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 689 .- Tr.29-39
Abstract: Bài báo trình bày kết quả dự tính biến đổi hai yếu tố cơ bản là nhiệt độ lượng mưa tại năm tỉnh duyên hải Bắc Bộ, bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình trong thời đoạn từ nay cho tới năm 2040. Theo ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, hiện nay các dự tính khí hậu mới nhất được thực hiện dựa trên cách tiếp cận "Đường tập trung nồng độ đại diện” RCP (Resresentative Concen-tration Pathways) với ba kịch bản: kịch bản phát thải thấp (RCP2.6), kịch bản phát thải trung bình (RCP4.5) và kịch bản phát thải cao (RCP8.5). Trong báo cáo này chúng tôi sử dụng kết quả dự tính khí hậu của mô hình khí hậu chung CCSM thuộc Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia Hoa Kỳ (NCAR-CCSM). Báo cáo nghiên cứu ba kịch bản trên cho yếu tố khí hậu cơ bản là nhiệt độ và lượng mưa tại năm tỉnh này, để từ đó có những thông tin định hướng giúp ích cho người nông dân thay đổi, lựa chọn các loại cây trồng sao cho phù hợp với xu thế biến đổi khí hậu trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10951
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.69 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.