Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11051
Title: Chế tạo ắc quy Liti- lưu huỳnh bằng phế thải của sản xuất giấy
Authors: HS
Keywords: Chế tạo ắc quy liti
Lưu huỳnh bằng phế thải
Sản xuất giấy lignosulfat
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.29
Abstract: Một trong những phế thải chính trong ngành sản xuất giấy là lignosulfat. Phế thải này thường được đốt bỏ tại nhà máy để thu hồi lưu huỳnh, nhưng quá trình đó cũng giải phóng nhiều khí CO2 vào khí quyển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11051
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
666.51 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.