Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11059
Title: Quan hệ xã hội với hành vi tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân tại bệnh viện công hiện nay
Authors: Đặng, Kim Khánh Ly
Keywords: Chăm sóc sức khỏe
Hành vi tìm kiếm sức khỏe
Quan hệ thân quen
Bệnh viện công
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 01 .- Tr.50-63
Abstract: Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe (CSSK) công, liệu quan hệ xã hội có mối liên hệ gì với hành vi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân tại bệnh viện hiện nay? Kết quả nghiên cứu tại một bệnh viện công ở Hà Nội cho thấy khoảng ¼ số bệnh nhân (hoặc người nhà) trong mẫu khảo sát đã sử dụng “quan hệ thân quen” khi tiếp cận dịch vụ tại bệnh viện công để thu được những lợi ích nhất định. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là hành vi sử dụng mối quan hệ này đang tạo ra bất bình đẳng trong quá trình tiếp cận hệ thống CSSK của người dân tại bệnh viện công hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11059
ISSN: 0866-7659
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.