Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11080
Title: Quản lý nhà nước về tôn giáo của một số quốc gia Đông Nam Á
Authors: Đàm, Tuấn Anh
Keywords: Quản lý nhà nước
Tôn giáo
Đông Nam Á
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 02 .-Tr.109-120
Abstract: Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Việt Nam đều có những chính sách và biện pháp quản lý tôn giáo dựa trên nguyên tắc tôn giáo tự do tôn giáo và hòa hợp tôn giáo nhằm phát triển đất nước bền vững. Để đảm bảo được điều này thì quan điểm và chính sách về tôn giáo đóng một vai trò khá là quan trọng và cần thiết trong cả hệ thống chính trị của các quốc gia nói chung, cũng như ở Việt Nam nói riêng. Quan điểm quản lý nhà nước về tôn giáo của một số quốc gia trong khu vực có sự đa dạng về tôn giáo như Việt Nam cũng là những cơ sở tham chiếu cho công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11080
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_524.24 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.