Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11105
Title: Chất dân gian trong thơ Bảo Sinh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngân
Keywords: Chất dân gian
Trong thơ Bảo Sinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 29 .- Tr.129-132
Abstract: Nhiều người gọi Bảo Sinh là nhà thơ dân gian. Điều này vừa đúng vừa không đúng. Không đúng ở chỗ trong thơ ca dân gian không có khái niệm “nhà thơ”. Thơ ca dân gian là sáng tác tập thể, truyền miệng, mỗi người góp một vài bài, vài câu, không để tên, để tuổi, người làm thơ không hành nghề, không chuyên nghiệp. Nhà thơ dân gian nếu có, đó là nhân dân, quần chúng, nhưng đó là nói theo lối văn chương, không theo nghĩa chặt chẽ, khoa học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11105
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.