Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11130
Title: Quan niệm về nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng Khoa học - Công nghệ hiện nay
Authors: Lương, Đình Hải
Keywords: Nguồn nhân lực
Nguồn lực lao động
Nguồn lực con người
Nguồn lực khoa học - công nghệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 02 .- Tr.11-21
Abstract: Hiện nay, khái niệm nguồn nhân lực được hiểu theo nhiều cách khác nhau do xuất phát từ các góc độ tiếp cận khác nhau, có thể tiếp cận từ góc độ Kinh tế học, Chính trị, Kinh tế lao động, Kinh tế phát triển, có thể từ góc độ Dân số học, hoặc từ góc độ Xã hội học, Triết học,... Việc xác định rõ nội hàm khái niệm nguồn nhân lực rất có ý nghĩa trong điều kiện cách mạng khoa học - công nghệ hiện nay, khi mà cách mạng công nghiệp lần thứ ba đã bùng lên đỉnh điểm và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã bắt đầu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11130
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.