Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11132
Title: Bảo vệ thông tin cá nhân của một số nhóm xã hội dễ bị tổn thương ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Thông tin cá nhân
Quyền con người
Quyền bảo vệ thông tin cá nhân
Trẻ em
Người nhiễm HIV/AIDS
LGBTI
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 02 .- Tr.46-60
Abstract: Bài viết: Thông tin cá nhân; Quyền bảo vệ thông tin cá nhân là một quyền con người; Thực trạng bảo vệ thông tin cá nhân của một số nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam; Một số giải pháp bảo đảm quyền bảo vệ thông tin cá nhân của những nhóm xã hội dễ bị tổn thương; Kết luận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11132
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.