Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11168
Title: 10 bài học để khởi nghiệp (Startup) thành công
Authors: Trương, Kiến Thọ
Keywords: 10 bài học
Khởi nghiệp Startup
Khởi nghiệp doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 02 .- Tr.26-27
Abstract: Khởi nghiệp doanh nghiệp (Startup) là mô hình đang được hỗ trợ phát triển trên khắp các tỉnh thành cả nước và An Giang cũng nằm trong xu thế đó. Tuy nhiên, Startup không phải là con đường trải thảm đỏ và số Startup thành công không phải dễ dàng. Hiện chưa có số liệu đánh giá về tỷ lệ Starup thành công trong nước nhưng với thế giới, các khảo sát đánh giá cho thấy tỷ lệ thất hại là 75%.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11168
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.