Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11184
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Thị Hạnh
Keywords: Hoạt động thanh tra
Công an nhân dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.29-31
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hô Chí Minh luôn khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác thanh tra và cán bộ thanh tra đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tại Hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc ngày 6/2/1961, người đã khẳng định: "thanh tra là một nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng, nó theo dõi, xem xét việc chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính phủ... cấp lãnh đạo cán bộ, các ngành, các cấp nhất định phải có cơ quan thanh tra của mình để theo dõi công tác ngay từ đầu, kịp thời uốn nắn sữa chữa sai lầm thiếu sót có thể xảy ra, đồng thời phải trực tiếp chỉ đạo cơ quan thanh tra cửa mình".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11184
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.