Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11234
Nhan đề: Sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự
Tác giả: Phạm, Ái Lam
Nguyễn, Trung Hiếu
Từ khoá: Dãy lặp Mann
Ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E)
Không gian Banach sắp thứ tự
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.65-73
Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu khái niệm ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự, thiếp lập sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của lớp ánh xạ này bởi dãy lặp Mann trong không gian Banach lồi đều sắp thứ tự. Các kết quả này là những mở rộng của kết quả chính trong [4], [6], [7]. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11234
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.34 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.