Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11237
Title: Đánh giá khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản trên vật liệu nano SiO₂ với quy mô Pilot
Authors: Nguyễn, Văn Hưng
Lê, Thanh Tuyền
Nguyễn, Ngọc Bích
Phan, Trung Cang
Keywords: Nước thải
Chế biến thủy sản
Vật liệu SiO₂
Hấp phụ
Quy mô pilot
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.87-90
Abstract: Một số yếu tố chính có ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ các hợp chất hữu cơ có trong nước thải chế biến thủy sản trên vật liệu nano SiO₂ điều chế từ tro trấu (kích thước hạt khoảng 7 nm, diện tích bề mặt riêng 398,9 m²/g) đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vật liệu SiO₂ có khả năng xử lý tốt các hợp chất hữu cơ và chúng gần như bị loại bỏ hoàn toàn bởi vật liệu này ở các điều kiện thực nghiệm thích hợp (0.5 kg SiO₂/50 lít nước thải khuấy trong 4 giờ). Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy nước thải sau khi được xử lý đã đạt đến mức A theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11237
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.