Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11244
Title: Vùng tiện nghi nhiệt theo tiêu chuẩn Mỹ và Châu Âu
Authors: Nguyễn, Đức Lợi
Keywords: Vùng tiện nghi nhiệt
Tiêu chuẩn
Châu Âu
ASHRAE
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 140 .- Tr.2-12
Abstract: Bài báo giới thiệu những nội dung cơ bản, hiện hành về vùng tiện nghi của ASHRAE (Mỹ), tiêu chuẩn Châu Âu EN15251-2007 và các nội dung có liên quan của TCVN 5687:2010 để có thể so sánh và nghiên cứu áp dụng trong điều kiện Việt Nam. Đây cũng là gợi ý cho việc sửa đổi, soát xét TCVN 5687:2010 cho phù hợp với thế giới trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11244
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.