Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11272
Title: Công ty nhiệt điện Duyên Hải: sản xuất điện với gắn liền với bảo vệ môi trường
Keywords: Duyên Hải
Nhà máy Nhiệt điện
Gắn liền
Môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 141 .- Tr.24-26
Abstract: Công ty nhiệt điện Duyên Hải là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty phát điện 1, được thành lập ngày 29/01/2015 theo Quyết định số 27/EVNGENC01; được Tổng công ty Phát điện 1 giao nhiệm vụ quản lý Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11272
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.