Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11273
Title: 58 năm đào tạo ngành kỹ thuật nhiệt - lạnh của trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Authors: Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Phát triển của lĩnh vực năng lượng
Đào tạo
Nhiệt - lạnh
Bách khoa Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 141 .- Tr.29-31
Abstract: Quá trình công nghiệp hóa đất nước luôn đòi hỏi sự phát triển của lĩnh vực năng lượng và hạ tầng kỹ thuật phải đi trước một bước. Do đó trong vòng 20 năm qua tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành luôn lớn hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của GDP khoảng gần 2 lần.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11273
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.