Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11303
Title: Tính năng động trong sinh kế của người Khơ–Me tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh hiện nay
Authors: Ngô, Thị Phương Lan
Keywords: Sinh kế
Người Khơ – me
Hợp tác
Công nhân
Trồng cây lấy gỗ
Năng động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.03-12
Abstract: Nghiên cứu hoạt động sinh kế của người Khơ-me ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho thấy, mặc dù nông nghiệp vẫn là một hoạt động kinh tế quan trọng của người Khơ-me tại đây, nhưng tại các vùng nông nghiệp truyền thống đã xuất hiện những phương thức sinh kế mới và bản thân các hoạt động nông nghiệp truyền thống cũng đã có nhiều thay đổi về cách thức cũng như đối tượng sản xuất. Điểm nổi bật là dưới sự tác động của chính sách phát triển kinh tế, bức tranh hợp tác trong sản xuất ở cộng đồng người Khơ-me đang dần hình thành như một cơ chế ứng phó với những rủi ro của thị trường sản xuất. Bên cạnh đó, sinh kế của người Khơ-me hiện nay còn được đặc trưng bởi sự nhanh nhạy và năng động của người dân khi tham gia vào các hoạt động buôn bán, làm công nhân, đi biển… là các ngành nghề không được xem là truyền thống của tộc người này. Sự năng động của họ được nhìn nhận như một nỗ lực thích nghi với điều kiện sống hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11303
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.219.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.