Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11316
Title: Khả năng chăn nuôi Cừu Phan Rang tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hồng
Nguyễn, Thị Hạnh Chi
Vũ, Khắc Tùng
Keywords: Con cừu
Phan Rang
Chăn nuôi
Đang phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 84 .- Tr.19-26
Abstract: Hiện nay, chưa có nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng, sinh trưởng và phát triển của cừu trong những điều kiện sống ở An Giang. Vì vậy, cần có các khảo sát xác định ảnh hưởng điều kiện môi trường sống và thức ăn đến mức ăn vào và sinh trưởng của cừu Phan Rang nuôi tại tỉnh An Giang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11316
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_438.82 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.