Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11380
Title: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển cân bằng và bền vững cho Việt Nam
Authors: Vũ, Tiến Lộc
Giap, Tan Khee
Lưu, Nguyễn Triều Dương
Nguyễn Duy
Keywords: Giải pháp
Phát triển cân bằng
Bền vững
Nâng cao năng lực cạnh tranh
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 147 .- Tr.8-14
Abstract: Việt Nam đang ở ngã ba quyết định của phát triển, nơi cần thiết có một làn sóng mới với các cải cách sâu rộng để giải quyết những yếu kém về cơ cấu và giải phóng tiềm năng kinh tế đất nước. Bên cạnh đó, mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam cũng cần giải quyết những mất cân bằng vùng, miền ngày càng sâu sắc, điều này giúp Việt Nam tránh được nguy cơ trở thành một đất nước với hai nền kinh tế - nơi mà khu vực miền Nam phát triển nhanh hơn rất nhiều miền Bắc và miền Trung. Dựa trên những kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất lộ trình chính sách toàn diện cho Việt Nam để đạt được phát triển bền vững với khả năng cạnh tranh cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11380
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.132.226


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.