Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/115
Title: Quy tắc Taylor trong điều hành chính sách tiền tệ tại các nước đang phát triển khu vực Đông Nam Á =
Other Titles: Taylor rules applied in monetary policy for developing countries in South East Asian
Authors: Nguyễn, Khắc Quốc Bảo
Nguyễn, Hà Thạch
Nguyễn, Trung Kiên
Võ, Phan Quang Thế
Keywords: Chính sách tiền tệ
Quy tắc Taylor
Tỷ giá hối đoái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Công nghệ Ngân hàng;Số 142+143 .- Tr.75-88
Abstract: Bài nghiên cứu ước lượng quy tắc Taylor mở rộng với biến tỷ giá hối đoái (TGHĐ) đối với năm quốc gia đang phát triển khu vực Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam. Bằng việc sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính OLS và mô hình điều chỉnh sai số (ECM) trên cơ sơ dữ liệu tháng để tìm mô hình có khả năng dự báo lãi suất cho mỗi quốc gia, kết quả nghiên cứu cho thấy lãi suất danh nghĩa ngắn hạn ở Thái Lan và Việt Nam có thể dự báo theo quy tắc Taylor và mô hình hiệu chỉnh sai số. Ngược lại quy tắc này không phù hợp với ba nước Indonesia,Malaysia, Philippines. Chỉ Thái Lan và Việt Nam có bằng chứng cho thấy việc điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) tại hai nước này tuân thủ theo quy tắc Taylor, nhưng mức độ tuân thủ không rõ ràng và ổn định trong nghiên cứu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/115
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.