Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11676
Title: Xây dựng mô hình thống kê hiệu chỉnh kết quả dự báo mưa cho khu vực Bắc Bộ sử dụng xoáy thế
Authors: Hoàng, Phúc Lâm
Nguyễn, Đức Nam
Đỗ, Thị Thanh Thủy
Hoàng, Đức Cường
Keywords: Mưa lớn
Xoáy thế
Định lượng mưa
MOS
Hiệu chỉnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 697 .- Tr.26-32
Abstract: Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình hồi quy từng bước dự báo lượng mưa cho khu vực Bắc Bộ sử dụng yếu tố dự báo là tổng lượng mưa quan trắc 24 giờ trung bình khu vực và nhân tố dự báo là số liệu trung bình ngày các yếu tố xoáy thế, tốc độ thẳng đứng, độ phân kỳ trên các mực đẳng nhiệt độ thế và mực đẳng áp. Kết quả đánh giá độc lập cho thấy lượng mưa dự báo có tương quan tốt (0,6 - 0,8), sai số RMSE còn khá nhỏ (4 - 6mm/ngày) nhưng thường vẫn cho lượng mưa thấp hơn so với thực tế trong các ngày mưa lớn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11676
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.