Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11683
Title: Định hướng giá trị cho thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng của đoàn hiện nay
Authors: Lê, Quốc Phong
Keywords: Định hướng
Thanh niên
Phong trào hành động
Đoàn hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 917 .- Tr.32-37
Abstract: Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt đối với tuổi trẻ Việt Nam - tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Nhớ lời căn dặn của Bác “đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ...”(1); thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao phó, 88 năm qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xác lập giá trị hình mẫu cho thanh niên thông qua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11683
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.