Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11700
Title: Thúc đẩy phát triển mạng mẽ công nghiệp chế biến, chế tạo để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Công nghiệp chế biến
Chế tạo
Động lực
Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 918 .- Tr.12-15
Abstract: Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2018 đạt 7,08%, mức cao nhất trong 11 năm qua. Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế năm 2018, khu vực công nghiệp tăng 8,79%, đóng góp 2,85 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kình tế. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được khẳng định là điểm sáng, là động lực chính để thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, cũng như đóng góp của công nghiệp vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11700
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.