Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11817
Title: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội theo hướng bền vững
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Thúy
Keywords: Xây dưng hệ thống tiêu chí đánh giá
Sự phát triển
Nông nghiệp thành phố Hà Nội
Theo hướng bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 541 .- Tr.13-15
Abstract: Thành phố Hà Nội được đánh giá là có điều kiện phù hợp để phát triển một nền nông nghiệp đa dạng, bền vững. Tuy nhiên, trên thực tế, ngành nông nghiệp của thành phố vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa có chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Do vậy, việc nghiên cứu, tìm ra chỉ tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững là vô cùng cấp thiết, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp và mang tính khả thi cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11817
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.48.64


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.