Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11990
Title: Diện mạo mới
Authors: Khổng Loan
Keywords: Diện mạo mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 02 .- Tr.60-64
Abstract: Rời sàn chứng khoán, chủ tịch Alphanam Nguyễn Tuấn Hải tái cấu trúc công ty, đầu tư sâu hơn vào địa ốc và khách sạn. Ông cần cộng sự tiếp sức và những người hỗ trợ thân tín xuất hiện từ gia đình: Con trai và con gái.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11990
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.